دکتر دلبر نیروشک

شما اینجا هستید:
NIROOSHAK

فهرست مطالب

NIROOSHAKدکتر دلبر نیروشک

دکتراي روانشناسي باليني (با گرايش تحول) از آمريکا

دانشجوي دکتراي DBA از دانشگاه شهيدبهشتي

 

سوابق حرفه ای تا به امروز

 • مجري طرح کيفي سازي خانه هاي داوطلب با هدف جذب و نگهداري داوطلب براي سازمان جمعيت داوطلبان هلال احمر
 • مدرس و عضو علمي دوره هاي توانمندسازي زنان در جامعه، در کسب و کار و در خانواده با همکاري کمسيون ملي يونسکو در ايران
 • عضو هيات علمي تدوين شاخص هاي دولت کارآفرين در مرکز آموزش هاي دولتي
 • عضو نشستهاي تخصصي در بررسي و شناخت خانواده سالم از ديدگاه ايرانيان خارج از کشور ويژه وزارت امور خارجه
 • عضو نشستهاي تخصصي در بررسي روشهاي شناخت هويت ملي در همايش بزرگ ايرانيان مقيم خارج از کشور
 • ارائه سمينار تخصصي در حوزه مديريت تغيير و تحول با تاکيد بر تاثير بلوغ احساسي در شرايط تغيير در سازمان ها با همکاري دانشگاه آکسفورد در ايران
 • برگزاري دوره هاي آموزشي توانمندسازي بانوان شاغل در فوالد خوزستان
 • برگزار کننده دوره هاي تخصصي مديريت رفتار، ويژه مديران ارشد صنايع فوالد آلياژي يزد
 • برگزارکننده دوره هاي آموزشي مهارتهاي فردي و مشارکتي در کميته معدن بانوان خانه معدن
 • مجري طرح مديريت انجام مصاحبه هاي تخصصي در حوزه روانشناسي در سازمان بنياد مستضعفان
 • مجري طرح مديريت انجام مصاحبه هاي استخدامي کارخانه مس کرمان
 • مجري طرح پياده سازي مهارتهاي تسهيلگري (تربيت تسهيل گر درون سازماني) در اداره جلسات گروهي ويژه بانک تجارت
 • مجري طرح توانمندسازي و تحول توسعه منابع انساني در سازمان جمعيتت داوطلبتان هتالل احمتر در 22 استتان بتا هتدف توانمندسازي نيروي انساني در خصوص مهارتهاي فردي و گروهي و تعريف شاخص هاي جذب و نگهداري نيتروي داوطلتب فعال در سازمان
 • برگزار کننده همايش هاي تخصصي مديريت تحول با رويکرد علوم رفتاري
 • برگزار کننده همايش هاي تخصصي در حوزه سالمت رفتاري و اخالقي کودک و نوجوان در مدرسه، خانواده و جامعه
 • برگزار کننده همايش هاي تخصصي در حوزه تحکيم بنيان خانواده و نقش زن در جامعه
 • کميته اجرايي همايش نقش سازمانهاي مردم نهاد در پيشبرد سند چشم انداز و سند توسعه ملي در کشور
 • مجري طرح بررسي چگونگي نحوه تدريس “کتاب کار داوطلبي” براي مربيان جمعيت داوطلبان کل کشور
 • تربيت راهبر Coach درون سازماني براي معاونين و مديران ارشد بانک تجارت
 • برگزار کننده دوره مقدماتي Coaching و مديريت رفتار در شرکت فراب
 • برگزار کننده دوره هاي تخصصي تربيت مصاحبه گر استخدامي در بانک ملت
 • آموزش دوره هاي خودشناسي و ايجاد تحول در بين قضات مبارزه با مفاسد اقتصادي کل کشور
 • ارائه کارگاه تخصصي مديريت رفتار با تاکيد بر خودشناسي سازماني در کنگره بين المللي مهندسي پزشکي مشهد
 • ارائه طرح پيشگيري از عود اعتياد با سبک تيپ شناسي اينياگرام به اداره پيشگيري و درمان اعتياد در وزارت بهداشت
 • ارائه سخنراني و کارگاه آموزشي در کنفرانس بين المللي مديريت استراتژيک در تهران
 • ارائه اولين کارگاه تخصصي هويت شغلي با گرايش اينياگرام ويژه صنعت فرش ايران (براي اولين بار)
 • ارائه کارگاه تخصصي تاثير Coaching و CBT در مديريت تغير در بيمارستانها و مراکز درماني در مشهد
 • آموزش دوره هاي خودشناسي و ايجاد تحول در بين اساتيد و هيات علمي دانشگاه ها.
 • ارئه کارگاه تخصصي مديريت استرس و تاثير آن در افزايش ظرفيت رواني بيمارستانها در کنگره بين المللي مهندسي پزشکي مشهد
 • مجري طرح مديريت انجام مصاحبه هاي گزينشي و استخدامي صالحيت هاي رفتاري ويژه نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور
 • برگزار کننده همايشها و جلسات آموزشي در زمينه مديريت رفتار و مديريت استرس در ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعي کل کشور.
 • برگزاري سمينار تخصصي تربيت مربي تحول)براي اولين بار) Professional Trainer
 • ارائه کار گاه هاي تخصصي با سبک Coaching و اينياگرام ويژه کارشناسان و مديران ارشد بانک تجارت
 • ارائه طرح تحول و بالندگي سازمان در حوزه منابع انساني ويژه مديران ارشد بانک ملي
 • ارائه کارگاه تخصصي در اولين همايش آموزش هاي فني و حرفه اي استان تهران در حوزه تربيت هدايت گر شغلي
 • ارائه دوره هاي تخصصي در حوزه توانمندسازي مهارتهاي مصاحبه تخصصي و روانشناختي در دانشگاه صنعتي شريف
 • آموزش مربيگري در سازمان تشخيص هويت آگاهي تهران با ارائه کارگاه هاي آموزشي توانمندسازي نيروي انساني
 • ارائه کارگاه تخصصي در حوزه پيشگيري از عود اعتياد با سبک Coaching و نگرش تيپ شناسي شخصيتي اينيتاگرام بته منظور بهبود ارتباط مراجع کننده با درمان گر و اثربخش بودن جلسه درماني (براي اولين بار)
 • برگزاري دوره هاي تخصصي توانمندسازي مربي در مراکز آموزشي و وزارت خانه ها با سبک تيپ شناسي اينياگرام
 • ارائه کارگاه تخصصي ويژه روساي بانک ملي در حوزه مديريت رفتار با سبک اينياگرام با هدف اعتمادسازي درون سازماني
 • آموزش ارتباط موثر با مشتري بعد از فروش بعنوان يک پاسخگو اثربخش به شرکت خدمات انفورماتيک
 • مهارت باال بردن اعتماد به نفس فردي – اجتماعي به مسئولين ادارات دولتي و دانشجويان دانشگاه الزهرا.
 • آموزش و تربيت مربيان پيش آهنگي سازمان جوانان هالل احمر
 • ارائه کارگاههاي خودشناسي سازماني و تحولي در شرکت ملي صنايع پتروشيمي بندر امام
 • ارائه کارگاه آموزشي در خصوص تحول و بالندگي سازمان به انضمام مشاوره هاي سازماني به شرکت پتروشيمي مارون
 • ارائه دوره هاي آموزشي تخصصي ويژه توانمندسازي مربيان آموزشي به سازمان فني حرفه اي
 • انجام Personal Coaching در موسسه آموزشي پژوهشي نيروي تدبير ايرانيان
 • آموزش مهارتهاي تفکيک هويت فردي از هويت سازماني در شهرک صنعتي قزوين
 • آموزش مهارتهاي مشاوره اي و CBT به دانشگاه علوم پزشکي استان اصفهان
 • آموزش اينياگرام سازماني (خود شناسي سازماني) به مديران ارشد شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکي استان اصفهان
 • آموزش مهارتهاي زندگي زناشويي در دانشگاه علوم پزشکي استان آذربايجان شرقي (تبريز)
 • آموزش خودشناسي سازماني ويژه بانوان شرکت فاضالب تهران در خصوص ارتقاء اعتماد به نفس و عزت نفس بانوان
 • آموزش و تربيت مربيان پيش دبستاني 7 منطقه آموزش و پرورش تهران (مناطق 3،7،7،3 و ….) در حوزه توانمندسازي مربيان
 • آموزش مهارتهاي ارتباطي با سبک اينياگرام سازماني ويژه بازنشستگان شرکت برق يزد
 • مهارت چگونگي ايجاد تغيير و انگيزه الزم براي تحول به بيمارستان روانپزشکي و رواشناسي صدر به منظور باال بردن قتدرت پذيرش همسران جانباز
 • مهارت مديريت زمان، فردي و سازماني (چگونه کارهاي خود را به تعويق نياندازيم) به دانشجويان مهندسي مکانيک دانشگاه اميرکبير
 • آموزش تحول شخصيتي در بين خواهران بسيج تهران
 • ارائه کارگاه آموزشي مهارتهاي زندگي در شرکت لطيف – حرير
 • ارائه کارگاههاي تحول سازماني در شرکت سايپا شيشه
 • برگزاري دوره هاي کوتاه مدت آموزش سازماني در وزارت نيرو سازمان توسعه برق ايران
 • مهارت کنترل استرس فردي و سازماني در بيمارستان روانپزشکي و روانشناسي صدر و شرکت O.M.V
 • آموزش مهارتهاي تحول سازماني در شهرک صنعتي يزد
 • مداخله در بحران و کاهش مقاومت در بين پرسنل مجموعه شهيد قندي و ايساتيس قندي در استان يزد
 • آموزش مهارتهاي ارتباطي و گفتگوي سالم در سازمان، به کارمندان و هيئت علمي دانشگاه رودهن
 • کارگاه آموزشي در خصوص توانمندسازي پشتيبانان در مجموعه کانون فرهنگي آموزش (قلم چي) با سبک اينياگرام
 • فعال سازي نيروي توليد و ايجاد انگيزه اجرا در کارخانه کاشي سازي برليان قزوين
 • ارائه طرح تاثير محيط در اعتياد کارکنان و بالعکس در پتروشيمي عسلويه
 • آموزش روانشناسي صرفه جويي با توجه به تيپ شناسي شخصيتي اينياگرام در شرکت توزيع برق يزد
 • آموزش مهارت ارتباط موثر به کارشناسان بهداشت حرفه اي در ساوه
 • آموزش مهارتهاي ارتباطي و تاثيرگذاري به هيات علمي دانشگاه رودهن
 • مهارت حل مسئله و قدرت تصميم گيري فردي و سازماني به مديران رده باالي شرکت O.M.V
 • مهارت حل مسئله به همسران جانباز در بيمارستان روانپزشکي صدر
 • و …………….

عضويت ها و مديريت در مراکز ذيل:

 • 1380 تا به امروز – عضو انجمن مشاوره ايران
 • 1380 تا به امروز – عضو انجمن موسسه مطالعات علوم شناختي.
 • 1382 تا به امروز – عضو انجمن بين المللي اينياگرام و اولين مربي حرفه اي و موسس اينياگرام در ايران.
 • 1386 تا به امروز – عضو انجمن School Business Enneagram در ايران و نماينده فعال آن در خاورميانه.
 • 1383 تا به امروز – عضو گروه تحقيقي و اجرايي پژوهشي بين الملي ايران – کانادا.
 • 1386 تا به امروز- عضو و موسّس Coaching در ايران از ICF و ICA
 • 1386 تا به امروز – مديرعامل موسّسه فرهنگي، آموزشي و پژوهشي نيروي تدبير ايرانيان.
 • 1386 تا به امروز – موسّس شرکت آموزشي و پژوهشي Corporation Coaching Pacific در کانادا به شماره ثبت BC0827593
 • 1390 تا به امروز- موسس آموزشگاه فني حرفه اي در رشته هاي ( فناوري اطالعات، خدمات آموزشي، امورمالي و بازرگاني، امور اداري و
  گردشگري )

چکيده اي از سمينارها و همايش هاي برگزار شده و کارهاي پژوهشي:

•    دبير اجرايي و علمي همايش راهکارهاي پيشبرد سند چشم انداز و توسعه ملي ايران با تاکيد بر نقش سازمانهاي مردم نهاد

•    دبير اجرايي و علمي نخستين همايش سالمت اخالقي و رفتاري کودک و نوجوان در خانواده، مدرسه و جامعه

•    دبير اجرايي و علمي نخستين همايش علوم رفتاري و مديريت تحول در سازمانها

•    دبير اجرايي و علمي همايش ساالنه تحکيم بنيان خانواده و نقش زن

•    پژوهش بين المللي ايران –کانادا، به منظور پيشگيري از عتود افستردگي بتا دو ستبک CBT و MBCT در ايتران و کاهش عواقب ناشي از استرس پس از سانحه (PTSD) در عملکرد خانوادگي جانبازان.

•    تاليف کتاب خودآموز ويژه زن جانباز به نام من و PTSD در حوزه مديريت فردي و تاثير آن در سالمت خانواده

•    ارائه جلسات پرسش و پاسخ در برنامه تلويزيوني جام جم در حوزه چگونگي حفظ سالمت خانواده ايراني مقيم خارج از کشور

•    برگزاري دوره هاي پيشگيري از عود اعتياد با سبک اينياگرام و ( TA تحليل رفتار متقابل ( با همکاري اساتيد بين المللي در ايران

•    برگزار کننده کارگاههاي مهارتهاي مقابله اي )مديريت خشم، مديريت استرس، مديريت احساس و افکار منفي( فردي- سازماني ويژه مديران، پرسنل و خانواده.

•    آموزش مربيگري سازماني و تربيت مربي تحول جهت فعال سازي و تسهيل گري در نظام مديريت و فروش در سازمانها.

•    ايجاد سازمانهاي يادگيرنده به منظور توانمندسازي سازمان در مراکز دولتي و خصوصي.
” در تيرماه سال 1385 در شهر پاريس و در مرداد ماه همان سال در شتهر سانفرانسيستکوي کاليفرنيتا آمريکتا بعنتوان Coach حرفه اي، مجري کارگاه هاي آموزشي تحول شخصيتي به روش Coaching و اينياگرام بوده و از آن سال به بعد بعنوان يک ( Coach راهبر فردي، خانوادگي و سازماني( مشغول به فعاليت مي باشد. “

•    از پژوهشهاي سالهاي اخير مي توان به موارد زير اشاره کرد :

•    توانمندسازي تيم سالمت و تدوين سند راهبردي با موضوعيت کيفي سازي خدمات سالمت در بنياد امور ايثارگران تهران

•    توانمندسازي و هويت بخشي به سمن ها ) سازمانهاي مردم نهاد (

•    توانمندسازي مهارتهاي فردي و مشارکتي کميته معدن کاران زن در کشور

•    تاثير شناخت تيپهاي شخصيتي با سبک اينياگرام در بهبود و شکل گيري روابط بين فردي در ايجتاد امنيتت احساستي و اعتماد سازي در سازمان .

•    مجري طرح پژوهشي فرهنگ سازي “هويت داوطلبي” در 22 استان از سازمان جمعيت داوطلبان هالل احمر و ارائه سند راهبردي در خصوص جذب و نيروي انساني در 22 استان.

•    مجري طرح بررسي روشهاي شناخت هويت ملي در نشستهاي تخصصي ايرانيان مقيم خارج از کشور.

•    مجري طرح پژوهشي توانمندسازي مدرسان مقطع پيش دبستاني در 7 منطقه 3، 7، 7 و 3 در حوزه ارتقاي سطح احساس ارزشمندي از انجام کار معلمي و بررسي تاثير آن در افزايش انگيزه دانش آموزان.

•    مجري طرح تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي مقابله اي )شناختي – رفتاري( در افزايش عملکرد خانواده و کاهش فشارهاي همسر جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه در بيمارستان روانپزشکي صدر

•    مجري طرح توانمندسازي گروه توليد بخار از شرکت توگا از گروه مپنا با تاکيد بر ارتقاء مهارتهاي فردي و جمعي و بررسي تاثير آن در کاهش خطاهاي رفتاري و ارتباطي در حين کار.

•    مجري طرح پژوهشي با عنوان افزايش مهارتهاي پاسخگويي ) تلفني و غير تلفني ( ويژه مسئولين گاز بوتان در ارتباط با مشتريان.

•    مجري طرح پژوهشي با عنوان توانمندسازي نيروي انساني در خصوص ارتقاي مهارتهاي فردي و گروهي در پتروشيمي بندر امام و پتروشيمي مارون در ماهشهر.

•    مجري طرح چگونگي انجام فرايند مصاحبه و ارزيابي عملکرد منابع انساني در مراکز دولتي و خصوصي.

•    برگزار کننده دوره هاي تخصصي تربيت مربي و تسهيل گر آموزشي در سازمانها.

•    برگزار کننده دوره هاي تخصصي در حوزه تربيت Coach درون سازماني ويژه سازمانها.

•    بررسي ظرفيت رواني در افراد در مواجه با احساس خطر و تهديدشدگي در خانواده و در جامعه و در محيط کار.

•    نحوه ايجاد بلوغ احساسي و افزايش موقعيت اعتمادسازي در بين افراد در خانواده ها و در سازمان ها.

•    شناخت هويت ملي از ديدگاه ايراني مقيم خارج از کشور با توجه به نگرش تيپ شناسي شخصيتي اينياگرام.

•    ارائه اولين دوره تخصصي تربيت مربي تحول و تربيت مشاور سازماني به مجموعه هاي صنعتي و آموزشي در ايران.

•    آموزش دوره هاي تخصصي در حوزه توانمندسازي مصاحبه گر استخدامي و مصاحبه گر ارتقاي شغلي در سازمانها.

مقاالت و تاليفات:

 • تاليف کتاب خودآموز ويژه زن جانباز به نام “من و PTSD “در حوزه مديريت فردي و تاثير آن در سالمت خانواده جانباز.
 • تاليف کتاب آموزشي ” من و احساساتم” ، ويژه نوجوان دختر و پسر .
 • تاليف کتاب آموزشي”من و بدنم” ويژه نوجوان دختر.
 • در حال چاپ: ترجمه و تاليف ( برگرفته از تجارب حرفه اي در اين زمينه )کتاب” Coaching ومهارتهاي اجرايي آن در سازمانها”.
 • در حال چاپ: ترجمه و تاليف کتاب “ضرورتهاي سبک تيپ شناسي اينياگرام در زندگي و کاربردهاي آن”.
 • تحول فردي و تاثير آن در مديريت فروش (مجله تدبير ويژه مديران سازمانها).
 • شناخت هويت و تاثير آن در رفتار سازماني با سبک اينياگرام (مجله تدبير ويژه مديران سازمانها).
 • تاثير هويت و تاثير آن در پويايي گروه با سبک تيپ شناسي شخصيتي اينياگرام( انجمن مديريت ايران).
2006 in ParisHow to Build up level of Consciousness and its effect on Education Failures.
2007 in USHow to Build up level of Consciousness and its effect on Education Failures.
The effect of Cognitive-Behavioral Therapy ( CBT ) on Enneagram Personality Types for
2008 in US Emotional   Development.
2011 in US Human Resource Development with Enneagram. .
2012 in USLeadership and Diversity for Creating Faithful Employees in Organizations.
2013 in UniversityLeadership and Diversity for Creating Faithful Employees in Organizations.
   

توجه: مقاالت به زبان انگليسي در انجمن بين المللي اينياگرام در 3 کشور فرانسه، آمريکا و چين ارائه شده است که زيرمجموعه دانشگاه علوم پزشکي استنفرد مي باشد و در ژرنال تخصصي انجمن به ثبت رسيده است.

برنامه هاي ارائه شده به صدا و سيما در شبکه هاي 2 و 3 و 5 و Press TV

 • برنامه راديويي تابستانه (بررسي مباحث ارتباطي در خانواده ها)
 • برنامه تلويزيوني با من حرف بزن (تحليل پرونده هاي حقوقي از زواياي رفتاري و روانشناسي)
 • برنامه تلويزيوني عصر خانواده (بررسي مباحث ارتباطي در خانواده ها)
 • برنامه تلويزيوني جام جم (در خصوص هويت زن ايراني مقيم خارج از کشور و تعارض نقش در خانواده هاي ايراني مقيم خارج از کشور)
 • برنامه تحليلي شخصيت هاي ضد اخالقي و ارزشي و تحليل روانشناختي جنگ هاي رواني در شبکه خبري Press TV
 • برنامه راديو فردا (بررسي مباحث تعارضات رفتاري و آسيب هاي اجتماعي در جامعه)

نمونه اي از آموزشها و مدارج تخصصي طي شده از سال 1382 تا به امروز:

 • مربي حرفه اي اينياگرام از College Traditional Narrative از آمريکا با سوپروايزري Dr. David Daniel و Dr. Hellen Palmer
 • دوره تخصصي تربيت مشاور فردي-خانوادگي و توانمندسازي درمانگر در ارتباط با مراجع، با نگرش تيپ شناسي شخصيتي اينياگرام از Narrative Traditional College of Enneagram از آمريکا
 • مربي حرفه اي آموزش سازماني به منظور رشد و تحول ستازمان از مرکتز Train – The – Trainer از آمريکتا بتا سوپروايزري Ginger Lapid-Bodga در آمريکا، کانادا و در اروپا
 • ارائه دوره هاي تربيت مربي در مفهوم Train-The-Trainer از آمريکا و ارائه دهنده دوره هتاي تخصصتي تربيتت مربي از آن مرکز به آمريکا، کانادا، اروپا و ايران
 • مربي حرفه اي دوره هاي Leadership and Consciousness از انگليس
 • مربي حرفه اي دوره هاي Enneagram in Business از آمريکا. (تحول منابع انساني در سازمانها.)
 • Emotional Mastery از کانادا
 • مربي حرفه اي دوره هاي Coaching، Self Development، Self Managementاز آمريکا دوره هاي تفکر استراتژيک، مهارت حل مسئله،قدرت تصميم سازي موثر، اقتدار فردي و سازماني، فرايند شکل گيري تيم، مهارت تحول
 • بالندگي سازماني در حوزه توسعه منابع انساني و تغيير Paradigm در بين مديران و ….. با سبک اينياگرام از آمريکا.
 • مربي تخصصي دوره هاي تخصصي Coaching از ICA استراليا و ICF از مرکز بين المللي Coaching از آمريکا
 • مربي تخصصي دورهBlue Ocean Strategy از آمريکا ويژه “ارتباط با مشتري” در حتوزه تغييتر و تحتول در فرايند شکل گيري ارتباط با مشتري و چگونگي ارائه خدمات بعد از فروش در پايداري مشتري · گذراندن دوره تخصصي Get Client Now در خصوص مهارتهاي جذب مشتري از آمريکا
 • نحوه فعال سازي آگاهي و حضور ذهن در رهبري و هدايت فردي و سازماني Buren Leadership in College of Art از ايرلند
 • مديريت تغيير و مديريت دانش از دانشگاه آکسفورد انگليس
 • کسب مجوز دوره تخصصي مديريت مصاحبه و ارزيابي شاخص رفتاري با سبک (CRG ارزيابي عملکرد نيروي انساني) از کانادا

2 پاسخ

 1. با سلام
  متاسفانه تمام روانشناسان و دکترها در ایران اگر کارشون خوب باشه یا شناخته شده باشن دیگر دسترسی بهشون امکان پذیر نیست .
  در مورد دکتر نیرو شک هم همینطوره یعنی من بیش از ده بار با موسسه تدبیر ایرانیان تماس گرفتم ولی حتی موفق نشدم با منشی ایشان ارتباط برقرار کنم و حداقل بفهمم میشه وقت بگیرم یا نه

  1. سلام
   دوست عزیز اتفاقا غالب روانشناسان ایرانی که خیلی تو بوق و کرنا مدارک و سابقشون رو معرفی میکنن و تمام سعیشون اینکه بتونن خودشون رو برسونن به صدا و سیما میلی چیزی از توشون درنمیاد
   در عوض هستن کسانی که بی سر وصدا به دور از اینکه بخوان اسمش مطرح بشه خدمات بزرگی ارائه میدن .
   به دنبال اسمها نباشیم بدنبال حرفه ایی این علم باشیم . کسایی که استخوان خرد کردن و جوابی رو که قراره سالها دنبالش بدویم پیدا کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فرم درخواست