بلاگ

با اینیاگرام ظرفیتهای متفاوت شخصیتی خود را پیدا کنید؟

شما اینجا هستید:
Enneagram_Universe

فهرست مطالب

اینیاگرام یک سبک نگرش روانشناختی است که 9 تیپ شخصیتی را معرفی کرده و راهکارهای اصولی برای تغییر و یا تعدیل رفتارها را می آموزاند. با توجه به نقاط کور در ارتباط بین فردی افراد را هدفمند هدایت و راهنمایی می کند.

شناخت ظرفیت های متفاوت شخصیت با اینیاگرام

با اینیاگرام به شناخت ظرفیتهای متفاوت شخصیتی خود دست یافته و می آموزیم که از کدام یک از پتانسیل های رفتاری خود تا به امروز بیشتر استفاده کرده و نیاز به رشد و تعادل داریم. با اینیاگرام یاد می گیریم که چگونه در مواقع بحرانی میتوان بهترین روش را اتخاذ نمود و مناسب ترین تصمیم را گرفت.

سبک تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام یک ابزار کاربردی و تحولی در رشد شخصیت افراد می باشد که از طریق بررسی عادتها و الگوهای ذهنی / احساسی و حرکتی موجود در فرد، کار مداخله و تغییر نگرش را آسان تر می کند. اینیاگرام باعث توانمندسازی مهارتهای فردی و تیمی می شود و برای آینده نیز برنامه ریزی خاص هر تیپ شخصیتی را به عنوان یک الگوی راهبری ( هم در خانواده، هم در محیط کار و هم در جامعه) تعریف می کند.

برای اینکه فرد به موفقیت و رضایت در هر جایگاه اجرایی و اجتماعی دست یابد نیازمند به شناخت نقش خود می باشد که با بررسی مراکز توجه و عوامل باز دارنده، این مسیر تسهیل می شود. اینیاگرام مروری بر نقش احساسات و افکار در عملکرد خود در خانواده می باشد و با تحلیل دلایل چرایی ها و ارائه راهکارهایی برای تغییر رفتار، فرایند پذیرش مشکلات و حل آن را به شما می آموزاند.

با کمک سبک اینیاگرام شناسایی احساسات و جذب عواطف طرفین در تعاملات بین فردی آسان تر شده و ماندگاری ارتباط را میسر می کند.

enneagram

اینیاگرام منجر به پذیرش تغییر و بازسازی نظام ارزشی در افراد و در تعاملات بین فردی می گردد که این امر مهم به شناخت ظرفیتهای بالقوه و در نهایت ظرفیت سازی در افراد بسیار کمک کننده می باشد.

  • آیا استرسهای خود و اطرافیان را در زندگی می شناسید؟
  • آیا به دلایل بروز عادتهای خود پی برده اید؟
  • آیا تابحال با زوایای مختلف، به یک هدف نگاه کرده اید؟ و آیا سوءگیری و تعصبات خود را می شناسید؟
  • آیا با ترسهای خود در ارتباط بین فردی آشنا هستید؟
  • آیا تابحال به موانع ارتباطی خود فکر کرده اید؟ و برای رفع آن اقدامی نموده اید؟
  • آیا می دانید که چگونه می توان در ارتباط با هر کدام از تیپهای شخصیتی تاثیرگذار بود؟
  • آیا موقعیت خطر و امن خود و دیگری را در ارتباط می شناسید؟ برای رفع و یا تقویت هر یک چه اقداماتی را انجام داده اید؟
  • آیا برای تغییر رفتار خود به راهکارهای مناسبی دست یافته اید؟
  • آیا می دانید که می توانید در یک ارتباط هدایت کننده و راهبر طرف دیگر و یا گروهی باشید؟

اینیاگرام دامنه انتخاب را وسیع نموده و مدلهای متفاوتی را به عنوان ابزار در مسیر شما قرار میدهد و با افزایش سطح آگاهی احتمال به وقوع پیوستن آسیب ها و خطاهای احتمالی رفتاری و شناختی  را به حداقل میرساند.

آناگرام ، انیاگرام

دیدگاهتان را بنویسید

فرم درخواست