دکتر دلبر نیروشک

NIROOSHAKدکتر دلبر نیروشک

دکترای روانشناسی بالینی (با گرایش تحول) از آمریکا

دانشجوی دکترای DBA از دانشگاه شهیدبهشتی

 

سوابق حرفه ای تا به امروز

 • مجری طرح کیفی سازی خانه های داوطلب با هدف جذب و نگهداری داوطلب برای سازمان جمعیت داوطلبان هلال احمر
 • مدرس و عضو علمی دوره های توانمندسازی زنان در جامعه، در کسب و کار و در خانواده با همکاری کمسیون ملی یونسکو در ایران
 • عضو هیات علمی تدوین شاخص های دولت کارآفرین در مرکز آموزش های دولتی
 • عضو نشستهای تخصصی در بررسی و شناخت خانواده سالم از دیدگاه ایرانیان خارج از کشور ویژه وزارت امور خارجه
 • عضو نشستهای تخصصی در بررسی روشهای شناخت هویت ملی در همایش بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور
 • ارائه سمینار تخصصی در حوزه مدیریت تغییر و تحول با تاکید بر تاثیر بلوغ احساسی در شرایط تغییر در سازمان ها با همکاری دانشگاه آکسفورد در ایران
 • برگزاری دوره های آموزشی توانمندسازی بانوان شاغل در فوالد خوزستان
 • برگزار کننده دوره های تخصصی مدیریت رفتار، ویژه مدیران ارشد صنایع فوالد آلیاژی یزد
 • برگزارکننده دوره های آموزشی مهارتهای فردی و مشارکتی در کمیته معدن بانوان خانه معدن
 • مجری طرح مدیریت انجام مصاحبه های تخصصی در حوزه روانشناسی در سازمان بنیاد مستضعفان
 • مجری طرح مدیریت انجام مصاحبه های استخدامی کارخانه مس کرمان
 • مجری طرح پیاده سازی مهارتهای تسهیلگری (تربیت تسهیل گر درون سازمانی) در اداره جلسات گروهی ویژه بانک تجارت
 • مجری طرح توانمندسازی و تحول توسعه منابع انسانی در سازمان جمعیتت داوطلبتان هتالل احمتر در ۲۲ استتان بتا هتدف توانمندسازی نیروی انسانی در خصوص مهارتهای فردی و گروهی و تعریف شاخص های جذب و نگهداری نیتروی داوطلتب فعال در سازمان
 • برگزار کننده همایش های تخصصی مدیریت تحول با رویکرد علوم رفتاری
 • برگزار کننده همایش های تخصصی در حوزه سالمت رفتاری و اخالقی کودک و نوجوان در مدرسه، خانواده و جامعه
 • برگزار کننده همایش های تخصصی در حوزه تحکیم بنیان خانواده و نقش زن در جامعه
 • کمیته اجرایی همایش نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشبرد سند چشم انداز و سند توسعه ملی در کشور
 • مجری طرح بررسی چگونگی نحوه تدریس “کتاب کار داوطلبی” برای مربیان جمعیت داوطلبان کل کشور
 • تربیت راهبر Coach درون سازمانی برای معاونین و مدیران ارشد بانک تجارت
 • برگزار کننده دوره مقدماتی Coaching و مدیریت رفتار در شرکت فراب
 • برگزار کننده دوره های تخصصی تربیت مصاحبه گر استخدامی در بانک ملت
 • آموزش دوره های خودشناسی و ایجاد تحول در بین قضات مبارزه با مفاسد اقتصادی کل کشور
 • ارائه کارگاه تخصصی مدیریت رفتار با تاکید بر خودشناسی سازمانی در کنگره بین المللی مهندسی پزشکی مشهد
 • ارائه طرح پیشگیری از عود اعتیاد با سبک تیپ شناسی اینیاگرام به اداره پیشگیری و درمان اعتیاد در وزارت بهداشت
 • ارائه سخنرانی و کارگاه آموزشی در کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک در تهران
 • ارائه اولین کارگاه تخصصی هویت شغلی با گرایش اینیاگرام ویژه صنعت فرش ایران (برای اولین بار)
 • ارائه کارگاه تخصصی تاثیر Coaching و CBT در مدیریت تغیر در بیمارستانها و مراکز درمانی در مشهد
 • آموزش دوره های خودشناسی و ایجاد تحول در بین اساتید و هیات علمی دانشگاه ها.
 • ارئه کارگاه تخصصی مدیریت استرس و تاثیر آن در افزایش ظرفیت روانی بیمارستانها در کنگره بین المللی مهندسی پزشکی مشهد
 • مجری طرح مدیریت انجام مصاحبه های گزینشی و استخدامی صالحیت های رفتاری ویژه نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • برگزار کننده همایشها و جلسات آموزشی در زمینه مدیریت رفتار و مدیریت استرس در ستاد مبارزه با مفاسد اجتماعی کل کشور.
 • برگزاری سمینار تخصصی تربیت مربی تحول)برای اولین بار) Professional Trainer
 • ارائه کار گاه های تخصصی با سبک Coaching و اینیاگرام ویژه کارشناسان و مدیران ارشد بانک تجارت
 • ارائه طرح تحول و بالندگی سازمان در حوزه منابع انسانی ویژه مدیران ارشد بانک ملی
 • ارائه کارگاه تخصصی در اولین همایش آموزش های فنی و حرفه ای استان تهران در حوزه تربیت هدایت گر شغلی
 • ارائه دوره های تخصصی در حوزه توانمندسازی مهارتهای مصاحبه تخصصی و روانشناختی در دانشگاه صنعتی شریف
 • آموزش مربیگری در سازمان تشخیص هویت آگاهی تهران با ارائه کارگاه های آموزشی توانمندسازی نیروی انسانی
 • ارائه کارگاه تخصصی در حوزه پیشگیری از عود اعتیاد با سبک Coaching و نگرش تیپ شناسی شخصیتی اینیتاگرام بته منظور بهبود ارتباط مراجع کننده با درمان گر و اثربخش بودن جلسه درمانی (برای اولین بار)
 • برگزاری دوره های تخصصی توانمندسازی مربی در مراکز آموزشی و وزارت خانه ها با سبک تیپ شناسی اینیاگرام
 • ارائه کارگاه تخصصی ویژه روسای بانک ملی در حوزه مدیریت رفتار با سبک اینیاگرام با هدف اعتمادسازی درون سازمانی
 • آموزش ارتباط موثر با مشتری بعد از فروش بعنوان یک پاسخگو اثربخش به شرکت خدمات انفورماتیک
 • مهارت باال بردن اعتماد به نفس فردی – اجتماعی به مسئولین ادارات دولتی و دانشجویان دانشگاه الزهرا.
 • آموزش و تربیت مربیان پیش آهنگی سازمان جوانان هالل احمر
 • ارائه کارگاههای خودشناسی سازمانی و تحولی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی بندر امام
 • ارائه کارگاه آموزشی در خصوص تحول و بالندگی سازمان به انضمام مشاوره های سازمانی به شرکت پتروشیمی مارون
 • ارائه دوره های آموزشی تخصصی ویژه توانمندسازی مربیان آموزشی به سازمان فنی حرفه ای
 • انجام Personal Coaching در موسسه آموزشی پژوهشی نیروی تدبیر ایرانیان
 • آموزش مهارتهای تفکیک هویت فردی از هویت سازمانی در شهرک صنعتی قزوین
 • آموزش مهارتهای مشاوره ای و CBT به دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
 • آموزش اینیاگرام سازمانی (خود شناسی سازمانی) به مدیران ارشد شبکه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان اصفهان
 • آموزش مهارتهای زندگی زناشویی در دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان شرقی (تبریز)
 • آموزش خودشناسی سازمانی ویژه بانوان شرکت فاضالب تهران در خصوص ارتقاء اعتماد به نفس و عزت نفس بانوان
 • آموزش و تربیت مربیان پیش دبستانی ۷ منطقه آموزش و پرورش تهران (مناطق ۳،۷،۷،۳ و ….) در حوزه توانمندسازی مربیان
 • آموزش مهارتهای ارتباطی با سبک اینیاگرام سازمانی ویژه بازنشستگان شرکت برق یزد
 • مهارت چگونگی ایجاد تغییر و انگیزه الزم برای تحول به بیمارستان روانپزشکی و رواشناسی صدر به منظور باال بردن قتدرت پذیرش همسران جانباز
 • مهارت مدیریت زمان، فردی و سازمانی (چگونه کارهای خود را به تعویق نیاندازیم) به دانشجویان مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
 • آموزش تحول شخصیتی در بین خواهران بسیج تهران
 • ارائه کارگاه آموزشی مهارتهای زندگی در شرکت لطیف – حریر
 • ارائه کارگاههای تحول سازمانی در شرکت سایپا شیشه
 • برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش سازمانی در وزارت نیرو سازمان توسعه برق ایران
 • مهارت کنترل استرس فردی و سازمانی در بیمارستان روانپزشکی و روانشناسی صدر و شرکت O.M.V
 • آموزش مهارتهای تحول سازمانی در شهرک صنعتی یزد
 • مداخله در بحران و کاهش مقاومت در بین پرسنل مجموعه شهید قندی و ایساتیس قندی در استان یزد
 • آموزش مهارتهای ارتباطی و گفتگوی سالم در سازمان، به کارمندان و هیئت علمی دانشگاه رودهن
 • کارگاه آموزشی در خصوص توانمندسازی پشتیبانان در مجموعه کانون فرهنگی آموزش (قلم چی) با سبک اینیاگرام
 • فعال سازی نیروی تولید و ایجاد انگیزه اجرا در کارخانه کاشی سازی برلیان قزوین
 • ارائه طرح تاثیر محیط در اعتیاد کارکنان و بالعکس در پتروشیمی عسلویه
 • آموزش روانشناسی صرفه جویی با توجه به تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام در شرکت توزیع برق یزد
 • آموزش مهارت ارتباط موثر به کارشناسان بهداشت حرفه ای در ساوه
 • آموزش مهارتهای ارتباطی و تاثیرگذاری به هیات علمی دانشگاه رودهن
 • مهارت حل مسئله و قدرت تصمیم گیری فردی و سازمانی به مدیران رده باالی شرکت O.M.V
 • مهارت حل مسئله به همسران جانباز در بیمارستان روانپزشکی صدر
 • و …………….

 

عضویت ها و مدیریت در مراکز ذیل:

 • ۱۳۸۰ تا به امروز – عضو انجمن مشاوره ایران
 • ۱۳۸۰ تا به امروز – عضو انجمن موسسه مطالعات علوم شناختی.
 • ۱۳۸۲ تا به امروز – عضو انجمن بین المللی اینیاگرام و اولین مربی حرفه ای و موسس اینیاگرام در ایران.
 • ۱۳۸۶ تا به امروز – عضو انجمن School Business Enneagram در ایران و نماینده فعال آن در خاورمیانه.
 • ۱۳۸۳ تا به امروز – عضو گروه تحقیقی و اجرایی پژوهشی بین الملی ایران – کانادا.
 • ۱۳۸۶ تا به امروز- عضو و موسّس Coaching در ایران از ICF و ICA
 • ۱۳۸۶ تا به امروز – مدیرعامل موسّسه فرهنگی، آموزشی و پژوهشی نیروی تدبیر ایرانیان.
 • ۱۳۸۶ تا به امروز – موسّس شرکت آموزشی و پژوهشی Corporation Coaching Pacific در کانادا به شماره ثبت BC0827593
 • ۱۳۹۰ تا به امروز- موسس آموزشگاه فنی حرفه ای در رشته های ( فناوری اطالعات، خدمات آموزشی، امورمالی و بازرگانی، امور اداری و
  گردشگری )

 

چکیده ای از سمینارها و همایش های برگزار شده و کارهای پژوهشی:

•    دبیر اجرایی و علمی همایش راهکارهای پیشبرد سند چشم انداز و توسعه ملی ایران با تاکید بر نقش سازمانهای مردم نهاد

•    دبیر اجرایی و علمی نخستین همایش سالمت اخالقی و رفتاری کودک و نوجوان در خانواده، مدرسه و جامعه

•    دبیر اجرایی و علمی نخستین همایش علوم رفتاری و مدیریت تحول در سازمانها

•    دبیر اجرایی و علمی همایش ساالنه تحکیم بنیان خانواده و نقش زن

•    پژوهش بین المللی ایران –کانادا، به منظور پیشگیری از عتود افستردگی بتا دو ستبک CBT و MBCT در ایتران و کاهش عواقب ناشی از استرس پس از سانحه (PTSD) در عملکرد خانوادگی جانبازان.

•    تالیف کتاب خودآموز ویژه زن جانباز به نام من و PTSD در حوزه مدیریت فردی و تاثیر آن در سالمت خانواده

•    ارائه جلسات پرسش و پاسخ در برنامه تلویزیونی جام جم در حوزه چگونگی حفظ سالمت خانواده ایرانی مقیم خارج از کشور

•    برگزاری دوره های پیشگیری از عود اعتیاد با سبک اینیاگرام و ( TA تحلیل رفتار متقابل ( با همکاری اساتید بین المللی در ایران

•    برگزار کننده کارگاههای مهارتهای مقابله ای )مدیریت خشم، مدیریت استرس، مدیریت احساس و افکار منفی( فردی- سازمانی ویژه مدیران، پرسنل و خانواده.

•    آموزش مربیگری سازمانی و تربیت مربی تحول جهت فعال سازی و تسهیل گری در نظام مدیریت و فروش در سازمانها.

•    ایجاد سازمانهای یادگیرنده به منظور توانمندسازی سازمان در مراکز دولتی و خصوصی.
” در تیرماه سال ۱۳۸۵ در شهر پاریس و در مرداد ماه همان سال در شتهر سانفرانسیستکوی کالیفرنیتا آمریکتا بعنتوان Coach حرفه ای، مجری کارگاه های آموزشی تحول شخصیتی به روش Coaching و اینیاگرام بوده و از آن سال به بعد بعنوان یک ( Coach راهبر فردی، خانوادگی و سازمانی( مشغول به فعالیت می باشد. ”

•    از پژوهشهای سالهای اخیر می توان به موارد زیر اشاره کرد :

•    توانمندسازی تیم سالمت و تدوین سند راهبردی با موضوعیت کیفی سازی خدمات سالمت در بنیاد امور ایثارگران تهران

•    توانمندسازی و هویت بخشی به سمن ها ) سازمانهای مردم نهاد (

•    توانمندسازی مهارتهای فردی و مشارکتی کمیته معدن کاران زن در کشور

•    تاثیر شناخت تیپهای شخصیتی با سبک اینیاگرام در بهبود و شکل گیری روابط بین فردی در ایجتاد امنیتت احساستی و اعتماد سازی در سازمان .

•    مجری طرح پژوهشی فرهنگ سازی “هویت داوطلبی” در ۲۲ استان از سازمان جمعیت داوطلبان هالل احمر و ارائه سند راهبردی در خصوص جذب و نیروی انسانی در ۲۲ استان.

•    مجری طرح بررسی روشهای شناخت هویت ملی در نشستهای تخصصی ایرانیان مقیم خارج از کشور.

•    مجری طرح پژوهشی توانمندسازی مدرسان مقطع پیش دبستانی در ۷ منطقه ۳، ۷، ۷ و ۳ در حوزه ارتقای سطح احساس ارزشمندی از انجام کار معلمی و بررسی تاثیر آن در افزایش انگیزه دانش آموزان.

•    مجری طرح تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله ای )شناختی – رفتاری( در افزایش عملکرد خانواده و کاهش فشارهای همسر جانبازان مبتال به اختالل استرس پس از ضربه در بیمارستان روانپزشکی صدر

•    مجری طرح توانمندسازی گروه تولید بخار از شرکت توگا از گروه مپنا با تاکید بر ارتقاء مهارتهای فردی و جمعی و بررسی تاثیر آن در کاهش خطاهای رفتاری و ارتباطی در حین کار.

•    مجری طرح پژوهشی با عنوان افزایش مهارتهای پاسخگویی ) تلفنی و غیر تلفنی ( ویژه مسئولین گاز بوتان در ارتباط با مشتریان.

•    مجری طرح پژوهشی با عنوان توانمندسازی نیروی انسانی در خصوص ارتقای مهارتهای فردی و گروهی در پتروشیمی بندر امام و پتروشیمی مارون در ماهشهر.

•    مجری طرح چگونگی انجام فرایند مصاحبه و ارزیابی عملکرد منابع انسانی در مراکز دولتی و خصوصی.

•    برگزار کننده دوره های تخصصی تربیت مربی و تسهیل گر آموزشی در سازمانها.

•    برگزار کننده دوره های تخصصی در حوزه تربیت Coach درون سازمانی ویژه سازمانها.

•    بررسی ظرفیت روانی در افراد در مواجه با احساس خطر و تهدیدشدگی در خانواده و در جامعه و در محیط کار.

•    نحوه ایجاد بلوغ احساسی و افزایش موقعیت اعتمادسازی در بین افراد در خانواده ها و در سازمان ها.

•    شناخت هویت ملی از دیدگاه ایرانی مقیم خارج از کشور با توجه به نگرش تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام.

•    ارائه اولین دوره تخصصی تربیت مربی تحول و تربیت مشاور سازمانی به مجموعه های صنعتی و آموزشی در ایران.

•    آموزش دوره های تخصصی در حوزه توانمندسازی مصاحبه گر استخدامی و مصاحبه گر ارتقای شغلی در سازمانها.

 

مقاالت و تالیفات:

 • تالیف کتاب خودآموز ویژه زن جانباز به نام “من و PTSD “در حوزه مدیریت فردی و تاثیر آن در سالمت خانواده جانباز.
 • تالیف کتاب آموزشی ” من و احساساتم” ، ویژه نوجوان دختر و پسر .
 • تالیف کتاب آموزشی”من و بدنم” ویژه نوجوان دختر.
 • در حال چاپ: ترجمه و تالیف ( برگرفته از تجارب حرفه ای در این زمینه )کتاب” Coaching ومهارتهای اجرایی آن در سازمانها”.
 • در حال چاپ: ترجمه و تالیف کتاب “ضرورتهای سبک تیپ شناسی اینیاگرام در زندگی و کاربردهای آن”.
 • تحول فردی و تاثیر آن در مدیریت فروش (مجله تدبیر ویژه مدیران سازمانها).
 • شناخت هویت و تاثیر آن در رفتار سازمانی با سبک اینیاگرام (مجله تدبیر ویژه مدیران سازمانها).
 • تاثیر هویت و تاثیر آن در پویایی گروه با سبک تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام( انجمن مدیریت ایران).
۲۰۰۶ in Paris How to Build up level of Consciousness and its effect on Education Failures.
۲۰۰۷ in US How to Build up level of Consciousness and its effect on Education Failures.
The effect of Cognitive-Behavioral Therapy ( CBT ) on Enneagram Personality Types for
۲۰۰۸ in US Emotional   Development.
۲۰۱۱ in US Human Resource Development with Enneagram. .
۲۰۱۲ in US Leadership and Diversity for Creating Faithful Employees in Organizations.
۲۰۱۳ in University Leadership and Diversity for Creating Faithful Employees in Organizations.

توجه: مقاالت به زبان انگلیسی در انجمن بین المللی اینیاگرام در ۳ کشور فرانسه، آمریکا و چین ارائه شده است که زیرمجموعه دانشگاه علوم پزشکی استنفرد می باشد و در ژرنال تخصصی انجمن به ثبت رسیده است.

برنامه های ارائه شده به صدا و سیما در شبکه های ۲ و ۳ و ۵ و Press TV

 • برنامه رادیویی تابستانه (بررسی مباحث ارتباطی در خانواده ها)
 • برنامه تلویزیونی با من حرف بزن (تحلیل پرونده های حقوقی از زوایای رفتاری و روانشناسی)
 • برنامه تلویزیونی عصر خانواده (بررسی مباحث ارتباطی در خانواده ها)
 • برنامه تلویزیونی جام جم (در خصوص هویت زن ایرانی مقیم خارج از کشور و تعارض نقش در خانواده های ایرانی مقیم خارج از کشور)
 • برنامه تحلیلی شخصیت های ضد اخالقی و ارزشی و تحلیل روانشناختی جنگ های روانی در شبکه خبری Press TV
 • برنامه رادیو فردا (بررسی مباحث تعارضات رفتاری و آسیب های اجتماعی در جامعه)

 

نمونه ای از آموزشها و مدارج تخصصی طی شده از سال ۱۳۸۲ تا به امروز:

 • مربی حرفه ای اینیاگرام از College Traditional Narrative از آمریکا با سوپروایزری Dr. David Daniel و Dr. Hellen Palmer
 • دوره تخصصی تربیت مشاور فردی-خانوادگی و توانمندسازی درمانگر در ارتباط با مراجع، با نگرش تیپ شناسی شخصیتی اینیاگرام از Narrative Traditional College of Enneagram از آمریکا
 • مربی حرفه ای آموزش سازمانی به منظور رشد و تحول ستازمان از مرکتز Train – The – Trainer از آمریکتا بتا سوپروایزری Ginger Lapid-Bodga در آمریکا، کانادا و در اروپا
 • ارائه دوره های تربیت مربی در مفهوم Train-The-Trainer از آمریکا و ارائه دهنده دوره هتای تخصصتی تربیتت مربی از آن مرکز به آمریکا، کانادا، اروپا و ایران
 • مربی حرفه ای دوره های Leadership and Consciousness از انگلیس
 • مربی حرفه ای دوره های Enneagram in Business از آمریکا. (تحول منابع انسانی در سازمانها.)
 • Emotional Mastery از کانادا
 • مربی حرفه ای دوره های Coaching، Self Development، Self Managementاز آمریکا دوره های تفکر استراتژیک، مهارت حل مسئله،قدرت تصمیم سازی موثر، اقتدار فردی و سازمانی، فرایند شکل گیری تیم، مهارت تحول
 • بالندگی سازمانی در حوزه توسعه منابع انسانی و تغییر Paradigm در بین مدیران و ….. با سبک اینیاگرام از آمریکا.
 • مربی تخصصی دوره های تخصصی Coaching از ICA استرالیا و ICF از مرکز بین المللی Coaching از آمریکا
 • مربی تخصصی دورهBlue Ocean Strategy از آمریکا ویژه “ارتباط با مشتری” در حتوزه تغییتر و تحتول در فرایند شکل گیری ارتباط با مشتری و چگونگی ارائه خدمات بعد از فروش در پایداری مشتری · گذراندن دوره تخصصی Get Client Now در خصوص مهارتهای جذب مشتری از آمریکا
 • نحوه فعال سازی آگاهی و حضور ذهن در رهبری و هدایت فردی و سازمانی Buren Leadership in College of Art از ایرلند
 • مدیریت تغییر و مدیریت دانش از دانشگاه آکسفورد انگلیس
 • کسب مجوز دوره تخصصی مدیریت مصاحبه و ارزیابی شاخص رفتاری با سبک (CRG ارزیابی عملکرد نیروی انسانی) از کانادا

 

 

2 نظرات
 1. پروین می گوید

  با سلام
  متاسفانه تمام روانشناسان و دکترها در ایران اگر کارشون خوب باشه یا شناخته شده باشن دیگر دسترسی بهشون امکان پذیر نیست .
  در مورد دکتر نیرو شک هم همینطوره یعنی من بیش از ده بار با موسسه تدبیر ایرانیان تماس گرفتم ولی حتی موفق نشدم با منشی ایشان ارتباط برقرار کنم و حداقل بفهمم میشه وقت بگیرم یا نه

  1. سامان می گوید

   سلام
   دوست عزیز اتفاقا غالب روانشناسان ایرانی که خیلی تو بوق و کرنا مدارک و سابقشون رو معرفی میکنن و تمام سعیشون اینکه بتونن خودشون رو برسونن به صدا و سیما میلی چیزی از توشون درنمیاد
   در عوض هستن کسانی که بی سر وصدا به دور از اینکه بخوان اسمش مطرح بشه خدمات بزرگی ارائه میدن .
   به دنبال اسمها نباشیم بدنبال حرفه ایی این علم باشیم . کسایی که استخوان خرد کردن و جوابی رو که قراره سالها دنبالش بدویم پیدا کنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.