همایش هدفگذاری

عباس شانه سازان , موفقیت و هدفگذاری , همایش هدفگذاری , طرحی برای زندگی

فرم درخواست