تعدادی از سمینارها و همایش های آموزشی که توسط گروه آموزشی اسطوره سازان برگزار شده است

شخصیت شناسی , اینیاگرام , راز جذابیت , سمینار آموزشی , دکتر دلبر نیروشکر , عباس شانه سازان , سمینار شخصیت شناسی
تیش شناسی شخصیتی , سمینار رایگان

شخصیت شناسی , اینیاگرام , راز جذابیت , سمینار آموزشی , دکتر دلبر نیروشکر , عباس شانه سازان , سمینار شخصیت شناسی

سمینار رایگان شخصیتی به روش اینیاگران

شخصیت شناسی , اینیاگرام , راز جذابیت , سمینار آموزشی , دکتر دلبر نیروشکر , عباس شانه سازان , سمینار شخصیت شناسی

کارگاه تربیت جنسی کودکان

کارگاه آموزشی هدفگذاری , کارگاه هدف , عباس شانه سازان

کارگاه آموزشی,فرزندان مستقل

مربی خلاق آموزشی , سمینار آموزشی تربیت
مربی خلاق آموزشی

سمینار افزایش فروش , فروش و خلاقیت < سمینار آموزشی افزایش فروش , اسطوره سازان , عباس شانه سازان

سمینار خانواده , سمینار آموزشی , همایش رایگان

سمینار افزایش فروش , فروش و خلاقیت < سمینار آموزشی افزایش فروش , اسطوره سازان , عباس شانه سازان

دکتر عبدالرضا کردی , کارگاه آموزشی , سمینار آموزشی , عباس شانه سازان

کارگاه آموزشی هدفگذاری , کارگاه هدف , عباس شانه سازان

تغییر رفتار در کودکان

سمینار افزایش فروش , فروش و خلاقیت < سمینار آموزشی افزایش فروش , اسطوره سازان , عباس شانه سازانسمینار افزایش فروش , فروش و خلاقیت < سمینار آموزشی افزایش فروش , اسطوره سازان , عباس شانه سازان

کارگاه آموزشی هدف گذاری , عباس شانه سازان , هدف , کارگاه هدفگذاری , کارگاه هدف

سمینار افزایش فروش , فروش و خلاقیت < سمینار آموزشی افزایش فروش , اسطوره سازان , عباس شانه سازانشخصیت شناسی , اینیاگرام , راز جذابیت , سمینار آموزشی , دکتر دلبر نیروشکر , عباس شانه سازان , سمینار شخصیت شناسی

کارگاه آموزشی هدف گذاری , عباس شانه سازان , هدف , کارگاه هدفگذاری , کارگاه هدف

کارگاه آموزشی هدف گذاری , عباس شانه سازان , هدف , کارگاه هدفگذاری , کارگاه هدف

کارگاه آموزشی هدف گذاری , عباس شانه سازان , هدف , کارگاه هدفگذاری , کارگاه هدف
همایش آموزشی هدفگذاری , عباس شانه سازان

همایش رایگان هدفگذاری , همایش هدف گذاری , عباس شانه سازان , همایش هدفگذاری

همایش رایگان هدفگذاری , همایش هدف گذاری , عباس شانه سازان , همایش هدفگذاری

همایش رایگان هدفگذاری , همایش هدف گذاری , عباس شانه سازان , همایش هدفگذاری
هدفگذاری , عباس شانه سازان

کارگاه آموزشی هدفگذاری , کارگاه هدف , عباس شانه سازان

کارگاه آموزشی هدفگذاری , کارگاه هدف , عباس شانه سازانکارگاه آموزشی هدفگذاری , کارگاه هدف , عباس شانه سازان

شخصیت شناسی , اینیاگرام , راز جذابیت , سمینار آموزشی , دکتر دلبر نیروشکر , عباس شانه سازان , سمینار شخصیت شناسی

شخصیت شناسی , اینیاگرام , راز جذابیت , سمینار آموزشی , دکتر دلبر نیروشکر , عباس شانه سازان , سمینار شخصیت شناسی

شخصیت شناسی , اینیاگرام , راز جذابیت , سمینار آموزشی , دکتر دلبر نیروشکر , عباس شانه سازان , سمینار شخصیت شناسی

شخصیت شناسی , اینیاگرام , راز جذابیت , سمینار آموزشی , دکتر دلبر نیروشکر , عباس شانه سازان , سمینار شخصیت شناسی