Search
Close this search box.

کوچینگ

دکتر دلبر نیروشک دکتراي روانشناسي باليني (با گرايش تحول) از آمريکا دانشجوي دکتراي DBA از دانشگاه شهيدبهشتي   سوابق حرفه

فرم درخواست مشاوره

"*" indicates required fields

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .