سمینار آموزشی معجزه یادگیری

سمینار آموزشی معجزه یادگیری
سمینار آموزشی معجزه یادگیری | سمینار معجزه یادگیری

 

زمان و مکان برگزاری:

معجزه یادگیری 1

روز چهارشنبه 1 شهریورماه در ساعت 18 الی 21

 

 


 

 

سمینار آموزشی معجزه یادگیری