صفحه بایگانی دسته

رویدادها

معارفه متفاوت تور هدف و هدفگذاری

معارفه متفاوت تور هدف و هدفگذاری امروز در واقع یک معارف نبود بلکه یک آموزش متفاوت هدف گذاری در ۴ ساعت بود که بر اساس سبک هدف گذاری _Wob برگزار شد. که این دوره خاص برای اولین بار در استان خوزستان ارائه شده است تصاویر…

معارفه متفاوت تور هدف و هدفگذاری

معارفه متفاوت تور هدف و هدفگذاری امروز در واقع یک معارف نبود بلکه یک آموزش متفاوت هدف گذاری در ۴ ساعت بود که بر اساس سبک هدف گذاری _Wob برگزار شد. که این دوره خاص برای اولین بار در استان خوزستان ارائه شده است تصاویر…